top of page

Voorwaarden
 

 • Alles wat in mijn praktijk besproken wordt zal ook daar blijven en zal ook niet door mij gedeeld worden met anderen tenzij ik, na toestemming gevraagd te hebben, met een collega van gedachte wil wisselen over de te volgen behandeling.

 • Ik zorg voor goede hygiëne en ik verwacht dat van mijn cliënten ook.

 • Behandeling alleen op afspraak.

 • Betaling contant, pin of via bank-app.

 • Kosteloos annuleren kan tot 24 uur voor de gemaakte afspraak.

 • Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen of niet op tijd geannuleerd wordt zal de behandeling toch betaald moeten worden.

 • Ik stel mij niet aansprakelijk voor schade en/of letsel door het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke- of geestelijke aandoeningen, blessures of medicijngebruik.


 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 

 • Bij Anja verplicht zich, in overeenstemming met de AVG, tot geheimhouding van het persoonlijke dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan Bij Anja. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.

 • Bij Anja gebruikt haar cliëntgegevens alleen voor:

 • Het verzetten van afspraken, informatie die voor de cliënt van belang kan zijn, informatief of financieel;

 • Persoonlijk contact;

 • Het versturen van facturen;

 • Het versturen van uitnodigingen van Bij Anja.

 • Bij Anja gebruikt haar gegevens niet voor:

 • Verkoop van adresgegevens aan derden;

 • Het versturen van spam.

 • Bij Anja draagt er zorg voor dat:

 • Cliëntengegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden;

 • Cliëntengegevens, na het laatste contact met de klant, worden maximaal 20 jaar bewaard en daarna vernietigd ;

 • Op verzoek van de cliënt alle betreffende gegevens van deze cliënt onmiddellijk vernietigd zullen worden.

 • De eigenaar van Bij Anja is de enige die deze gegevens kan inzien en gebruiken. 

 • Bij Anja zal nooit zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.

 • De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak, Bij Anja verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Ik val als CAT-therapeut onder WKKGZ-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke WKKGZ geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie onderstaande link:

https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/docs/GAT_Geschillenreglement_Tuchtreglement.pdf

bottom of page